Hasta Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA HASTA AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye'de kurulu  0292063160500015 Mersis Numaralı, KÜÇÜKYALI MERKEZ MAHALLESİ BAĞDAT CAD. A BLOK VE B BLOK Apt. NO: 92 C MALTEPE/İSTANBUL adresinde bulunan DENTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır. 

Hukuka uygun şekilde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi; veri sorumluları ile ilgili kişiler arasındaki güven ilişkisinin tesisi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından önem arz etmektedir. 

Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan hekim hasta ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.  

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Firmamız tarafından, çalışanlara ilişkin kendileri tarafından sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir.  

İşlemeye konu olabilecek kişisel verileri kategorilerimiz aşağıdaki gibidir: 

 • Görsel ve İşitsel Veri 
 • İletişim 
 • Kimlik Bilgisi  
 • Lokasyon  
 • Mesleki Deneyim 
 • Sağlık 
 • Biyometrik Veri  

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi doğrultusunda, hekim olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki hekim hasta ilişkisinin ifası, tedavi bakım hizmetlerinin yürütülmesi, hekimin sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, sizin de bizlere fiziksel veya elektronik ortamda ilettiğiniz metinler suretiyle kişisel verileriniz toplanmaktadır.  

İşyerinin fiziksel mekân güvenliğinin sağlanmasını yerine getirmek için ortamın kamera ve ses kaydı yapılmaktadır. 

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir: 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi  
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi 
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi  
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi  
 • Tedarik zinciri faaliyetleri süreçlerinin yönetilmesi  
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

İşbirliği içinde olduğumuz ve yasalar karşısındaki yükümlülüklerimizi ifa eedebilmemiz amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. 

Şirket e-postalarının hosting ve domain hizmeti kapsamında sunucuları Türkiye’de bulunan Hastaneler ile kişisel veriler paylaşılmakta olup; aynı şekilde hizmetin ifası kapsamında üçüncü şahıs firma ve gerçek kişiler ile verileriniz paylaşabilmektedir. 

Kişisel verilerinizi; 

 • Hastanelere 
 • Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara 
 • Mal/Hizmet Sağlayıcılara 

İle paylaşmaktayız.  

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. 

6.HAKLARINIZ 

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

Veri sorumlusunun hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, 

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek 

haklarına sahipsiniz. 

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Nasuh Akar Mahallesi 1407 sokak No: 4 Çankaya / Ankara adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.